توافق صنعتنفت آبادان و باتيستا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه صنعتنفت آبادان كه از مدتها قبل به دنبال جذب مگنو باتيســتا هافبك گســترش فوالد تبريز بود با اين بازيكن به توافق رســيده اســت. بعد از اينكه فراز كمالوند سرمربيگري صنعتنفت آبادان را پذيرفت، خبر رسيد او به دنبال جذب مگنو باتيستا، جاسم كرار و لوسيانو پريرا است. در همان ابتدا كرار با صنعتنفت قرارداد امضا كرد اما باتيستا ظاهرا يك فصل ديگر با گسترش فوالد تبريز قرارداد داشت. به همين دليل يكسري موانع سر راه اين انتقال قرار گرفت كه ظاهرا در حال برطرف شدن است. گفته ميشود توافقات الزم بين باشگاه صنعتنفت آبادان و مگنو باتيستا قرار گرفته و به زودي اين بازيكن قراردادش را با زردپوشان جنوبي امضا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.