كولي بالي و قاضي درفهرست تارتار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم پارس جنوبي جم كه به تازگي به ليگ برتر صعود كرده حضور پررنگي تــا به امــروز در بازار نقــل و انتقاالت داشــته. آنها تا به حال محمد طيبي، فرشاد ساالروند، محسن فروزان، مهدي زبيــدي ...و را جذب كردهاند و حاال به دنبال جذب يك مهاجم و مدافع ليگ برتري ديگر هســتند. موسي كوليبالي كــه فصــل شــانزدهم زوج شــجاع خليلزاده را در سپاهان تشكيل ميداد با پيشنهاد پارس جنوبي مواجه شده و به احتمال فراوان قرارداد خود را با اين تيم امضا خواهد كرد. مهاجمي كه آنها در نظر دارند هم محمد قاضي اســت. اين مهاجم باتجربه پيشــنهاد ديگري هم از ســايپاي علي دايــي دارد و بايد ديد كدام تيم را براي ادامه فوتبال خود انتخاب ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.