سراج و فرحاني مربيان صنعت نفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهنــام ســراج مهاجــم ســابق پرســپوليس و كاظم فرحانــي مربي دروازهبانهاي فصــل قبل صنعتنفت در فصل جديد بهعنوان دستياران فراز كمالوند فعاليت ميكنند. صنعتآبادان بــراي آغــاز تمرينــات خــود بــراي آمادهسازي جهت حضور در هفدهمين دوره ليگ برتر ديروز راهي كردان كرج شد. در اين ســفر بهنام سراج و كاظم فرحانــي هم صنعتنفــت را همراهي ميكنند.

قرار است ســراج بهعنوان مربي و فرحاني همچون فصــل قبل بهعنوان مربــي گلرها صنعتنفــت را همراهي كنند. ســراج سابقه ســالها بازي در پرســپوليس و تيم ملــي را در كارنامه دارد. او ســابقه عضويت در صنعتنفت و ســرمربيگري صنعتنفــت نوين را هم دارد. پيش از ســراج و فرحاني هم مهرداد خادمي و پيمان صاحبجمعي به كادرفني صنعتنفت اضافه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.