شب تماشاگران شريف ايرانی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

وصال روحانی - اهميت فراوان مســابقه امشب تيمهای ملی فوتبال ایران و ازبكســتان در ورزشــگاه آزادی تهران نه فقط در صدور احتمالی مجوز حضور مردان ما در جام جهانی بيست و یكم (روسيه )2018 بلكه در اخالق و منشی اســت كه باید از جامعه شریف ایرانی سر بزند و در جمع تماشاگران حاضر در استادیوم نمود یابد. نه فقط سكونشينان این دیدار باید از پرتاب هر وسيله محترقه و ماده انفجاری به زمين خودداری كنند بلكه با رعایت شــبهای عزاداری ماه مبارك رمضان كه از راه رســيده است، الگوی تماشاگر سالم ایرانی را به جهانيان نشان بدهند. تماشــاگرانی كه معموال در شرایط حساس و مهم بهترین باوران تيمهای ملی بوده و هرگز اسباب سرخوردگی آنها نشده و چيزی فراتر از یار دوازدهم نشان دادهاند و این بار نيز باید در همين راه حركت و اقدام كنند. پس از آنچه در دهه اول فروردین امسال در مسابقه برابر چين رویت شد و فيفا با اغماضی آشكار فقط به جریمه نقدی فوتبال ایران قناعت ورزید و ماجراهای اخير در دیدارهای ليگ قهرمانان باشگاههای آسيا و اخطاریههای ای اف سی در مورد لزوم حفظ امنيت و آرامش ورزشــگاهها و محروميت هواداران پرسپوليس از یك بازی خانگی به سبب عدم رعایت اصل فوق امشب هم ناظران فيفا را در آزادی حاضر خواهيم دید و مقابل چشم جستوجوگر آنها است كه باید یك بار دیگر ثابت شــود كه ایرانیها التهابات یك صعود احتمالی و شادیهای پس از آن را وســيلهای برای هيجانسازیهای خطرناك تلقی نخواهند كرد و با حفظ احترام شبهای «قدر» فقط منادی انسانيت خواهند بود. مسالهای كه ایران و ایرانی بارها در آن نمره قبولی گرفتهاند و حركات آنها ثابت كرده كه در پس هر مســابقه پراسترســی هم میتوان با آرامش ذهنی الزم به مدارجی باالتر از معنویت رسيد و اخالق اسالمی و طبایع پاك و سرشت انسانی مردم ایران را به نمایش نهاد. یك اســتادیوم پرشور و احســاس اما فاقد هر گونه تندروی رفتاری و عاری از امواج انفجاری حاصل از ترقهبازی جوانترهای كم فكر میتواند بهترین ســالح اضافی و عامل تقویت روحی برای كارلوس كیروش و شاگردانش و همواركننده راهی باشــد كه از حاال به «روسيه »2018 ختم میشود و دو دیدار باقی مانده كشــورمان در گروه اول آسيا را كه شهریور ماه برگزار میشود، به یك فرماليته تبدیل و خيالها را راحت كند. همســو با آن تماشاگران نكته سنج و فهيم كشورمان هم میتوانند جشن یك صعود احتمالی را طوری بر پا دارند كه هيچگاه مولفهها و اندیشــههای حقيقی شبهای معنوی رمضان دچار خدشه نشود. از بعــد فنی و توان تاكتيكی، تيم ملی ایران با حریفی روبهرو اســت كه اگر ما دیر یا زود و به هر شــكل مجوز صعود را خواهيم گرفت، به فتح دیدار امشــب نياز مبرم دارد و باخت در این مســابقه نرســيدن مستقيمش به مرحله نهایی جام و ارجاعش به مرحله پلیآف را تقریبا حتمی خواهد كرد و به همين سبب ســنگ تمام خواهد گذاشت و این مسالهای اســت كه به مسابقه دوشنبهشب ورزشــگاه آزادی غنای بيشــتری را خواهد بخشيد و آن را تماشاییتر و فنیتر خواهد ساخت اما فراموش نكنيم دیرپاترین اثر این مسابقه نوع برخوردی است كه به لحاظ اجتماعی با آن داریم و اینكه حاضریم چه ميزان از دســتاوردهای فنی ما كم و اضافه شــود اما هرگز به هویــت آرامشطلب و ماهيت خيرخواه ایرانيان و جایگاه شــئون اسالمی به عنوان زیر بنای سازنده اجتماع ما لطمه و خسرانی وارد نشود. این مســابقهای است كه برندگان اصلیاش به جز تيم ملی میتوانند كنشهای مردم ما و رفتارهای سكونشــينان باشد. آنجا كه نتيجهاش باید به طور صریح و روشــن به سود ما اعالم شود و برگ و سند تازهای از نيك رفتاریهای تاریخی ایرانيان بر جای بماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.