خوشامدگويي به الكساندر نوري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

این هم یك نمونه از همان ميهماننوازيهاي خاص ایراني. الكساندر نوري- سرمربي ایراني- آلماني وردربرمن- البته با این خصلت ایرانيها بيگانه نيســت: «ایران بخشــي از وجود من است و شناخت كاملي از ایران و ایراني بودنم دارم. آخرین بار، سال 2005 بود كه همراه پدرم به چندین شهر ایران سفر كردیم و من با این شهرها و فرهنگهاي مختلفشان آشنا شدم. «ایرانيها خيلي ميهماننوازند.» نوري حاال دوباره به ایران سفر كرده؛ این بار براي تماشاي بازي تيمملي برابر ازبكستان و حتما به اندازه ما از دیدن تابلویی كه براي خوشامدگویي به او در ورودي تهران نصب كردهاند، هيجانزده شده است. بعد از تماشاي بازي ایران و ازبكستان در ورزشگاه آزادي، الكساندر نوري یه عنوان ميهمان در برنامه نود حاضر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.