هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

صعود به جام جهاني به روش بیال بیال با در نظر گرفتن اینكه امــروز، روز جام جهانی و همه آماده جام جهاني و مردم منتظر جام جهاني و بقيه موارد، پيشــنهادهای زیر به هواداران عزیز تقدیم ميگردد: .1 از آوردن ليزر و ترقه و ســنگ خودداري كنيد. آب شــدیم از خجالت وقتي دیدیم امارات دارد به ما كنایه بازي جوانمردانه ميزند! شما همانهایي نبودیــد كه در هر بــازي ده دقيقــه روي زمين خوابتان ميبرد؟ .2 هموطن! آقا ! عزیز! ســر جدت ناسزا نگو! فقط تشویق كن! .3 اگــر دیدیــد یكــي دارد ليزر ميزنــد یا ترقه مياندازد آنقدر سرش فریاد بزنيد تا از حال برود! .4 موارد دیگري هم هســت كه االن اگر بنویسم روزهام باطل ميشــود. بعد از افطار بگویيد برایتان تلگرام كنم! نتيجه اخالقي : صعود مســتقيمم به جام جهاني بدون دردسر و با آرامش آرزوست!

منجي صلح

یعني خدا نصيب نكند آقــاي مایليكهن بخواهد در مذاكرات صلح طرف شــما باشد!در یك روستا در انزلي اهالي از استاد درخواست كردهاند كه بيا و وســاطت كن كه مســجد نيمه كاره را بسازند، كار به دعوایي كشــيده كه دست آخر به بازداشت خودش منجر شــده! البته خبر رســيده استاد در كالنتري پرونده خــودش را هم پاره كرده كه این فقط شایعه است و بنده تایيد نميكنم. خالصه هر كس نميخواهد یك كاري انجام شود ميتواند از آقاي مایليكهن درخواســت كند كه واسطه شود. مثال اگر شــما دیدید خانواده اصرار دارند با دختر خانمــي ازدواج كنيد كه عالقهاي بــه او ندارید، حاجي را با خودتان ببرید خواســتگاري! یا با پس گردني وادارتان ميكند زن بگيرید یا با پدر دختر دعوایش ميشــود عروســي به هم ميخورد! حاال اینها هيچي! خدا نكند جایي گروگان گيري بشود و حاجي بخواهد مذاكرات آزادسازي گروگانها را هدایت كند! من كه اصــال طاقت ادامه دادن این مطلب را ندارم!

مربیگري درونگرایانه

خبر رسيد كه جناب پيرواني بهعنوان سرمربي تيم ملي المپيك برگزیده شدند. با در نظر گرفتن نوع مربيگري درونگرایانه ایشــان كــه 90 دقيقه كنار زمين، بازي را نگاه ميكردند پيشــنهاد ميكنيم دستكم دو سه دستيار انگيزشي – اكبر ميثاقياني بگذارید كنار دســتش كه حداقل زماني كه ایشان كنار زمين خشــكش ميزند، یكي باشد برود سر بچهها چهار تا داد بكشــد كه از دفاع مطلق بيایند بيرون! چالش مانكن نيســت كه شــما بروي 90 دقيقه زل بزني به تابلوی نتایج ورزشــگاه هي از خودت بپرسي: چرا اینجوري شد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.