جوانهايي كه از جام جهاني برخاستند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جام جهاني جوانان همواره محل ظهور ستارههاي جوانــي بوده كه آینده فوتبال جهان را از آن خود كردهاند. از اولين دوره این رقابتها كه با قهرماني شوروي سابق به پایان رسيد، تا قهرماني انگليس در همين دوره اخير، این رقابتها شاهد درخشش بازیكنان جواني بوده كه بعدها به فوقســتارههاي فوتبال جهان بدل شدهاند. از مارادونــا و رائول و رونالدینيو گرفته تا مســي، اســكار و پل پوگبا همگي از جام جهاني جوانان خود را به فوتبال جهان معرفي كردند. ســتارههایي كه ســالها بعد از درخشش در جام جهاني جوانان، عكسهایشان روي در و دیوار اتاق فوتبالدوستان نقش بست و پيراهنهاي آنها هنوز كه هنوز است، در سرتاسر جهان خریدار دارد. در كرهجنوبي از شماليترین نقطهاي كه جام جهاني جوانان برگزار ميشــد یعني از اینچئون و سوون گرفته تا جزیــره جيجو در جنــوب، همه دنبال ستارههاي آینده دنياي فوتبال بودند. با وجــودي كه جوانان اروگوئه هيــچگاه در جام جهاني قهرمان نشدهاند اما آنها از جمله تيمهایي هســتند كه لحظــات تاریخــي را در تاریخ این رقابتها به جاي گذاشتهاند. از لویيــس ســوارس گرفته تا تابــاره كه در جام جهاني 2007 خوش درخشــيد. پرتغــال دو بار متوالي با كارلوس كيروش به مقام قهرماني جام جهاني جوانان دســت یافته و مهمتر اینكه نسل طالیي فوتبال این كشــور را كه سالها در فوتبال اروپا مدعي بودند، معرفي كرد. در جام جهاني جوانان 2013 در تركيه، پل پوگبا كه در حال حاضر گرانترین بازیكن جهان شناخته ميشــود، كمك كرد تا فرانســه به فينال برسد و قهرمان شود. ســرخيو آگوئرو مهاجم منچسترسيتي و تيمملي آرژانتين تنها بازیكني اســت كــه دو بار موفق به كسب عنوان قهرماني در جام جهاني جوانان شده؛ آگوئرو در 17 ســالگي با آرژانتين به فينال رسيد و با شكســت نيجریه قهرمان شد و دو سال بعد با غلبه بر جمهوري چك بــراي دومين بار قهرمان جام جهاني جوانان شد. این بار تيــم جوانان انگليس بعــد از 30 و چند ســال قهرمان شده و بازیكنان و تيمهاي بسياري با درخشــش خود در جام جهاني، چشــمها را به كرهجنوبي خيره كردهاند. حاال همه منتظر معرفي ستارههاي آینده دنياي فوتبال از دل جام جهاني جوانان هستند و البته باید ببينيم آیا از آنها كه در كرهجنوبي درخشــيدند، بازیكني هست كه بتواند پا جاي پاي ستارههاي قبلي بگذارد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.