شكايت پسر محمدعلي از فقر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

باورش شــاید سخت باشد اما پسر محمدعلي كلي به خاطر فقر، زندگي مناســبی ندارد؛ درســت مثل برادر كوچكتر این مشتزن مشهور كه او هم گفته بعد از محمدعلي، خانوادهاش حتي یك ســنت به او ندادهاند. این را رســانههاي اروپایي مطرح كردهاند و روزنامه ميرور در توضيح آن نوشته: «پسر 45 ساله بوكسور مشهور و مسلمان آمریكایي- محمدعليميگوید كه روز به روز فقيرتر ميشود و زندگياش به سختي ميگذرد. او گفته بر خالف توافقهایي كه با خویشــاوندانش داشته، تنها به بخش كوچكي از دارایيهاي پدرش دست یافته است. یك سال پيش در همين روزها بود كه محمدعلي كلي درگذشــت و حاال پسر این مشتزن مشهور نزد دوســتان خود در فلوریدا زندگي ميكنــد و گفتهاند كه حتي پولي بــراي خرید مواد غذایي هم ندارد چرا كه همســرش به خاطر فقر او را ترك كرده است. پسر محمدعلي ميگوید كه خویشــاوندانش 62 ميليون دالر پدرش را برداشته و به او تنها 6 هزار دالر دادهاند. او همچنين گفته همسرش بعد از آنكه متوجه شد چيزي از دارایيهاي پدر براي پسر 45 سالهاش باقي نمانده، او را ترك كرده و دو دخترش را نيز همراه خود برده است. او هم مثل پســر محمدعلي مجبور شده خانه را ترك كند و نزد والدینش برود چــرا كه به دليل بدهي، آب و برق خانه اجارهايشــان را قطع كردهاند. از 9 فرزند كلي، محمدعلي جونيور تنها بازمانده اســت كه گفتهاند براي پس گرفتن دارایيهاي پدر مشهورش از خویشاوندان خود شكایت كرده و براي به سرانجام رســاندن پرونده این شكایت حتي از خبرنگاران هم درخواست كمك كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.