نخستين قهرماني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

محرم نویدكيا، آرمناك پطروســيان و فرهــاد بهادراني در حالي كه نخستين جام قهرماني ســپاهان در ليگ برتر را در دست گرفتهاند. ایــن قهرمانــي در دومين دوره ليگ برتر (در فصــل ‪)81 -82‬ رقم خورد؛ با سرمربيگري فرهاد كاظمي. جالبتر اما وقتي است كه بدانيد آن سپاهان، نخستين تيم غيرتهراني در تاریــخ ليگ فوتبال ایران بود كه قهرمان ليگ برتر شــد. آن هم یك قهرماني زودهنگام كه پس از كســب مســاوی در تهران مقابل پرســپوليس - رقيب آنها - در ورزشگاه تختی تهران اتفاق افتاد. اما جام قهرمانی در بازی آخر به سپاهانی ها اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.