افشاگري اخراجيها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيتر «افشــاگري بعد از اخــراج» را آرش برهاني، حنيف عمرانزاده و ميــالد فخرالدینــي به روزنامه یك ســال پيش هدیــه كردند؛ با حرفهایي كــه بعد از رفتنشــان درباره دخالتهــاي رحمتي در مســائل فني اســتقالل و باندبازيهاي او به زبان آوردند. بنگر گفته بود جدایياش از پرسپوليس ربطي به جذب سيدجالل ندارد و برانكو هم با به زبان آوردن جمله «قرار نيســت بــه تنهایي تيم ببندم» به بيخبرياش از خریدهاي باشــگاه واكنش نشان داده و از تعاملش با مدیران پرسپوليس گفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.