اجراي قانون جديد پنالتي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قانــون جدید زدن پنالتي كه فيفــا تصميم به آزمایش آن گرفتــه، در بازي پرتغــال و اروگوئه در جام جهاني جوانان اجرا شد. در روش جدیــد ترتيــب پنالتي زدن مشــابه ضربات تايبرك یا همان تساويشــكني در پایــان بازيهاي تنيس است. بر اساس این سيستم كه با نام ايبيبياي شناخته ميشود، تيمي كه پنالتي اول را ميزند منتظر ميماند تا تيــم دوم دو پنالتي بزند. بعد از آن تيم اول دو پنالتي ميزنــد و این ترتيب تا پایان ضربات پنالتي حفظ خواهد شد. هيــات بينالمللي فوتبــال پس از موافقــت با اجراي آزمایشي این قانون با استناد به این آمار كه 60 درصد تيمهایي كــه پنالتي اول را ميزننــد در نهایت برنده ميشوند، هدف از سيستم جدید را تحقق بيشتر عدالت بيان كرد. این قانون كه در جام ملتهاي زیر 17 ســال اروپا هم اجرا شده بود، به كمك اروگوئه آمد و صعود این تيم به نيمهنهایي جام جهاني جوانان را رقم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.