110 خبرنگار ژاپني در ايران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاروان خبرنگاران و عكاســان ژاپني با 110 نفر براي پوشش دیدار برابر عراق به تهران ســفر خواهند كرد. تيمملي ژاپن كه با یك بازي كمتر نســبت به استراليا و عربســتان با 16 امتياز و به دليل تفاضل گل بهتر صدرنشــين گروه دو رقابتهــاي مقدماتي جام جهاني در آسياســت، فردا در هشــتمين بازي خود در این رقابتها در تهران ميهمان تيمملي عراق اســت. به همين دليل فدراسيون فوتبال ژاپن براي پوشش این بازي تدارك ویژهاي اندیشيده است. 110 خبرنگار و عكاس ژاپني به همراه تيمملي این كشــور به ایران ســفر خواهند كرد تا دیدار حساس و سرنوشتساز مقابل عراق را از نزدیك پوشــش دهند. همچنين ابزار و وســایل جدید و حرفهاي از ســوي فدراسيون فوتبال این كشور به ایران فرستاده شده تا پوشش زنده این بازي به بهترین شــكل و بدون هر گونه مشــكل احتمالي انجام شود. این بازي ساعت 16:55 در ورزشگاه دستگردي تهران اما به ميزباني عراق برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.