ك‌یروش:‌بازيکنانم‌متعهد‌و‌فداكار‌بودند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

کی روش بعد از بازی در کنفرانس مطبوعاتی گفت: راجــع به بازیکنانم با دوجملــه صحبت می کنم. با تعهد باال، انگیزه و فداکاری در طول ســفری که داشتیم، کار کردند و به هدفی که در ذهن داشتیم متعهد بودند. تمام کشور مخصوصا هواداران تیم ملی فوتبال ایران خوشحال شــدند. البته یکی دو نفری هستند که خوشحال نیستند. در همین جا هم هســتند افرادی که خوشحال نیستند. حتی درون فدراسیون ایران هم برخی افراد زیاد خرسند نیســتند. ولی امروز روز ما اســت. آنها باختند. کیروش گفت: خیلی اوقات مشــکالتی داشتیم. برخی افراد بودند که برنامه آماده سازی مان را خراب کنند اما ما امشب کار را انجام دادیم. از طرف کادر مربیگری و تیم ملی فوتبال می خواهم از هواداران فوتبال ایران و دســت اندرکارانی که کمک کردند، آنهایی که درون فدراســیون بدون نام و نشانی کمک می کنند، از طرف خودم و کادرم می خواهم تشــکر کنم. کیروش اضافه کرد: فعال مشــغول جشــن گرفتن هســتیم. از صبح درباره آینده حرف می زنیم. اما در طول 6 ســال گذشته برخی می خواستند برنامه های ما اجرا نشــود. بهتر است از آنها بپرسید که چه برنامه ای برای آینده دارند. از ما نپرســید که ما چه کنیم برای تیم ملی ایران. از خودتان به عنوان اصحاب رســانه بپرســید که چه کاری برای تیــم ملی انجام دادید. او درباره دلیل نشان دادن پیراهن شــماره 4 گفت: با تیم های مختلف چهارمیــن صعود به جام جهانی را جشــن گرفتم. برنامه کوتاه مدتی که پیش رو داریم، برای دو بازی آینده مقابل کره جنوبی و ســوریه است. ســعی خواهیم کرد 6 امتیاز بعدی ر ا به دســت آوریم تا در کوتاه مدت بهترین نتیجه را کسب کنیم. یک بازی دوستانه با روسیه هماهنگ شده اســت. برای ما افتخار اســت که 10 اکتبر با میزبان جام جهانی در روسیه بازی دوستانه برگزار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.