لك؛ از فهرست سياه تا نيمكت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامــد لك وقتــي در مقطع نخست دروازهبان صبا بود يكي از نفرات هميشگي فهرســت تيم ملي بود. لك كه با صبــا به ســطح اول فوتبال ايران معرفي شــد، قبل از جــام جهاني 2014 با انجام مصاحبهاي، كیروش و دن گاسپار را زير سوال برد و زمينه حذف چند سالهاش از تيم ملي را فراهم كرد.

لك در ايــن چند فصل اخيــر و پــس از جدايي از تراكتورسازي، پيراهن صبا و سايپا را پوشيد و در نيمفصل دوم ليگ شــانزدهم نشان داد به روزهاي اوج برگشــته و به همان دروازهبان ســابق تبديل شــده است. در حالي كه خيليها تصور نميكردند لك به تيم ملي دعوت شود، كــیروش مصاحبــه تند او را فرامــوش كــرد و نام اين دروازهبان را در فهرست خود قرار داد.

حامد لك با اينكه ديرتر از ساير دروازهبانها به اردوي تيم ملــي در اتريش ملحق شــد اما به قدري آماده بود كه در فهرســت نهايي بازي با ازبكســتان قرار گرفت و رشــيد مظاهري را كنار زد. لك از فهرست سياه كیروش به نيمكت تيــم ملي مقابل ازبكســتان رســيد و حاال اميدوار اســت با ادامه همين روند حتي بتوانــد براي تيم ملي بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.