استقاللهافبكبازيسازكمدارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرسد استقالل براي ليگ هفدهم نياز مبرمي به جذب يك هافبك بازيساز دارد، بازيكني كه در كنار فرشيد اسماعيلي با كيفيت بتواند براي مهاجمان پرتعداد اين تيم موقعيت گل ايجاد كند تا آبيها در كار تهاجمي نمايش موفقتري نسبت به ســالهاي گذشته داشته باشــند. تنهــا بازيكني كه نامش براي پســت هافبك بازيســاز مطرح شده اســت، داريوش شــجاعيان اســت كه به نظر باشگاه گسترش فوالد تمايل دارد اين بازيكن را به پرسپوليس واگذار كند و در كمال تعجب هنوز نام ديگري بهعنوان گزينه مورد نظر آبيها مطرح نشــده اســت. با منتفي شــدن حضور سرور جباروف كاپيتان تيمملي ازبكستان در استقالل، به نظر ميرسد عليرضا منصوريان هرچه زودتر گزينه مناســبي را براي پست هافبك بازيساز معرفي كند؛ همچنين به نظر ميرســد در صورتي كه بازيكني براي حضور در جمع آبيها پيدا نشود، سرمربي جوان اســتقالل مجبور است مجتبي جباري را يك بار ديگر آبيپوش كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.