سروش امروز با پرسپوليس مذاكره ميكند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از تاييــد مدير رسانهاي باشگاه الخور قطر و اخبار رسانههاي اين كشور مبني بر توافق با ســروش رفيعي از يكشنبه شب اخبار متفاوتــي در خصوص اين بازيكن به گوش ميرســيد كه حضور او در تيم قطري را هم با ابهــام مواجه كرد. يكي از دوستان رفيعي گفته بود سروش دوشنبه به ايران خواهد آمد و مســتقيما به شيراز خواهد رفت. دوست رفيعي اطمينان خاطر داده كه او حتما با پرســپوليس قرارداد ميبندد.

پنــدار خمارلــو مدير روابــط عمومي باشــگاه پرســپوليس هم بعد از اين قضايا گفت: «اگر ســروش امروز (دوشنبه) بتواند پرواز شــيراز به تهران را بگيرد قطعا امروز در باشــگاه با او جلسه مهمي خواهيم داشت و در صورتي كه امروز نتواند خود را به تهران برســاند بدون شك فردا (سهشنبه) بــا او جلســهاي برگزار ميكنيم. چيزي كه مشخص است سروش نهايتا تا فردا (سهشــنبه) با باشگاه وارد مذاكره خواهد شد.»

با اين حســاب به نظر ميرســد با وجــود تاكيد دوبــاره روزنامــه الوطن، داستان حضور اين بازيكن در الخور تا حــدود زيادي منتفي شده و اصال سروش قراردادي با اين باشــگاه نبســته بوده. جالب اينكه ســروش كه همواره دوست دارد از حاشيهها فراري باشد و در فضايي خارج از تنش مسائل حســاس اينچنيني را پيش ببــرد اخيرا بخش كامنت اينســتاگرام خود را بسته اســت تا هواداران پرســپوليس نتواننــد زير پســتهاي او درباره ماندن يا رفتنش از پرسپوليس نظر بدهند.

او در كمــال آرامش و بدون اينكه بــه اين نظرها توجهي كند اخيرا به چالش چاي ساسان انصاري جواب داده و دو ســه بازيكن از جمله وحيد اميــري را به اين چالش دعــوت كرده تا مثل زمــان حضورش در پرسپوليس در كمال آرامش تصميم نهايي را بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.