شماره 3 به مصلح نرسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به غير از شجاع خليل زاده كه شماره ۳ را بر ميدارد و منشا كه احتماال مثل پيكان 90 خواهد بود شــماره پيراهن ســيامك نعمتي و شــايان مصلــح دو بازيكن جديد پرســپوليس مشخص نيســت. با بازگشت احتمالــي نوراللهي شــماره 8 بــه نعمتي نخواهد رسيد و او بايد دنبال شماره ديگري باشد ضمن اينكه شــماره ۳ كه مخصوص مدافعان چپ اســت نيز به مصلح نرســيد چــون از آن خليل زاده شــده. با اين حال بعيد نيست امســال محمد انصاري پيراهن شــماره 5 كه در اختيار حامد آقايي بود را به تن كند و 5۱ را به دوســت صميمياش شايان مصلح بدهد. گفتني است مصلح در سپيدرود شماره ۳ را به تن ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.