سروش و كمال هم هستند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از يك ماه پيش ميشــنويم و ميخوانيم كه كمال كاميابينيا به زودي قــرارداد خود را با پرســپوليس تمديد خواهد كرد اما هنــوز اتفاقي در اين خصوص نيفتاده اســت و بازيكن مصدوم پرسپوليس همچنان بدون قرارداد است. از طرفي وضعيت مبهم سروش رفيعي هم شرايط را دشوار كرده است.

گفته ميشود پرسپوليس مذاكراتي جدي براي به خدمت گرفتن هر دو نفر را آغاز كرده و قصد دارد هر طور شده با اين دو مهره كليدي تمديد كند اما اگر موفق به اين كار شــود بايد يكي از نفرات فعلي را از فهرســت خارج كند كه در اين خصوص فقط نام علوانزاده به گوش ميرســد. همچنين اگر ســروش رفيعي - كه احتمال جدايياش قويتر از كاميابينياســت از تيم برود و پرســپوليس مثال بخواهد شــجاعيان را جايگزين او كند باز هم اين مساله مصداق دارد و بايد علوانزاده را جدا از پرسپوليس بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.