نوراللهي جاي علوانزاده؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس اميدوار بود با تغيير آييننامه فدراسيون فوتبال از دو بازيكن 24 ساله خود يعني عليپور و علوانزاده در فهرست زير ۳2 سال استفاده كند اما اين اتفاق تصويب نشــد تا محدوديتهاي فهرست بزرگسال كار را براي اين باشــگاه ســخت كند. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه احمد نوراللهي در آستانه بازگشت به جمع سرخها قرار دارد و باشگاه و برانكو حتما براي او يك جا در نظر گرفتهاند. با اين حســاب فهرست پرسپوليس را به نوعي بايد از حاال 7۱ نفره بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.