خداحافظي با عاليشاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اتفاقاتي كه در نقل و انتقاالت پرســپوليس افتاد بازگشت اميد عاليشاه به اين تيم منتفي خواهد شد چرا كه با وجود داشتن قرارداد با سرخها وضعيت سربازي او مشخص نشــد. هر چند عاليشاه در اين خصوص تالشهايي انجام داده اما پروسه زمانبر اين كار و پر شدن فهرست بزرگسال پرسپوليس مجالي براي بازگشــت اميد به جمع ســرخها را باقي نميگذارد و احتماال حداقل تا نيمفصل خبري از شماره 2 سرعتي و تكنيكي تيم نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.