كمال و سروش بمانند، علوانزاده بايد برود

فهرست بزرگسال پرسپولیس؛ فعال 19 نفر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالی كه طبق قانون فدراســيون فوتبــال تيمهاي ليگ برتري ميتوانند در فهرســت خود 8۱ بازيكن بزرگسال داشته باشــند فعال و بعد از جذب چهار بازيكن جديد سرخها 9۱ بازيكن بزرگســال در فهرست خود دارند. در حال حاضر بيرانوند، رادوشــوويچ، حســيني، انصاري، خليلزاده، ماهيني، ربيع خــواه، آرام طبع، كرمي، نريمان جهان، مســلمان، احمدزاده، نعمتي، طارمي، منشا، اميري، علوانزاده، عليپور و مصلح 9۱ بازيكني هستند كه در فهرست بزرگسال قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.