عليپور بيشتر ميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي عليپور از جمله بازيكنان پرســپوليس اســت كه با اين باشــگاه قــرارداد بلند مدت با رقم 00۳ ميليــون تومــان دارد از اينرو براي چندمين بار از مســووالن باشــگاه پرسپوليس خواســته قرارداد مالــياش را افزايــش دهند. عليپــور در مقطــع پايانی فصل گذشــته جزو بازيكنــان تاثيرگذار پرســپوليس بود و وقتي از ارقام بازيكنان جديد تيم خبردار شده خواستار باالبردن مبلغ قراردادش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.