بازيکن بزرگسال نمی گيرند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــه نظر ميرســد بعد از جذب شــايان مصلح از ســپيدرود كار نقل و انتقاالتي پرسپوليس در حوزه بازيكن بزرگسال تمام شده است و پرسپوليس بازيكن مهم ديگري جذب نخواهد كرد. بدين ترتيب تعداد بازيكنان خارجي سرخها به دو نفر رســيده و اخبار درباره گزينه زير ۳2 سال عراقي هم زياد جدي گرفته نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.