28 خرداد شروع تمرين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هــر روز تاريــخ جديــدي درباره شــروع تمرينات پرســپوليس به گوش ميرســد. قبال شــنيده بوديم پرســپوليس روز 0۳ خردادماه تمرينــات پيش فصل را شــروع خواهد كرد اما ديروز تاريــخ قبلي يعني 28 خــرداد به گوش رســيد. البته بعيد نيست اگر تمرين 28 خرداد آغاز شــود برانكو و دســتيارانش به عالوه چند بازيكــن اصلي در محل تمرين نباشــند و كار با كريم باقري استارت بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.