اردوي االهلي در اتريش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود اينكه پيشتر شــنيده ميشد تيم االهلي عربستان براي اردوي طوالني مدت پيش فصل خود به هلنــد خواهد رفت اما حاال گزينه اتريش براي برپايي اردوي اين تيم مطرح شــده است. باشــگاه االهلي ديروز خبر داد مسووالن باشــگاه رواديــد بازيكنان بــراي برپايي اردوي تداركاتي پيش فصل خود در كشــور اتريش را دريافت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.