بردي براي زنده ماندن اميد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

یکــي از میزبانهاي هفته دوم لیگ جهاني تهران بود. ســالن دوازده هزار نفري آزادی ســه شــب پیاپــي میزبان دیدارهاي گــروه لیگ جهاني بــود. گروهي كه به غیــر از ایران، بلژیك، آرژانتین و صربســتان در آن حضور داشــتند. پس از ســه شــب مســابقه در نهایت تیم ایران كارش را با دو برد و 4 امتیاز بــه پایان برد. بلژیك با دو امتیاز و یك برد دو امتیاز به دســت آورد و آرژانتیــن هم بدون بــرد دو امتیاز گرفت. بــا این حال موفقترین تیم ایــن مرحله نه میزبان، بلکه صربســتان بود كه با ســه برد ســه امتیازي، 9 امتیاز گرفت! یعني حتي ســه امتیاز بیشــتر از هفته اول كــه در خانه این تیم برگزار شــده بود. نياز به دو پيروزي براي صعود

بازي ســوم ايران در هفته دوم و در خانه برابــر آرژانتين بــود، تيمي كه نام والســكو را در كنــار خــودش ميديد و هميــن عامل كافي بود بــراي باال رفتن حساسيت اين بازي. عالوه بر اين، باخت 3 بر يك برابر صربستان آن هم در خانه، ايــران را در وضعيت خطرناكي قرار داده بود و شانســش براي صعــود به مرحله نهايي در حال از بين رفتن بود. به همين دليل رســيدن به اين پيروزي براي ايران حياتي بود.

بردي كه در نهايت هم به شــاگردان كوالكوويچ رســيد تا به سومين بردشان دست پيدا كنند و اميد صعودشان نا اميد نشود. اين برد دو امتيازي ايران را به سه برد و هفت امتياز رساند تا شرايطي مشابه كانادا و آمريكا پيدا كند و در بين اين دو تيم و جايگاه هشتم قرار بگيرد.

در پايان هفته دوم، فرانسه همچنان شكست ناپذير به كارش ادامه ميدهد و به هيچ تيمــي حتي امتياز هم نميدهد. آنها با شــش برد ســه امتيازي پياپي با هجــده امتياز در صدر قــرار دارند و يكه تــازي ميكنند. صربها هــم با 9 امتياز كاملــي كــه از ديدارهايشــان در تهران كسب كردند، 15 امتيازي شدند و به رده دوم رسيدند و برزيليها هم با دو پيروزي و يك شكســت برابر بلغارستان در بازي ششم، سيزده امتيازي و سومند.

رده چهارم هم به بلژيكي اختصاص دارد كه از تهران يك پيروزي و سه امتياز دشــت كرد و 10 امتيازي شد. لهستان و بلغارســتان هم بــا 9 و 8 امتياز ردههاي پنچم و ششــم را در اختيار دارند و كانادا هم، هم امتياز با ايران هفتم است.

پايين جدول هم حاال به آرژانتينيها تعلق دارد. آنها چهار امتيازی و دوازدهمند و باالي سرشان ايتاليا و روسيه قرار دارند! ايتالياييها پس از برد 3 بر صفر و سادهاي كه برابر ايران داشــتند، ديگر رنگ برد را هم نديدند و از پنج بازي بعدي شان تنها يك امتياز كسب كرده اند!

روسيه هم با وجود ميزباني در هفته اول، شرايط خوبي ندارد و با شش امتياز دهم جدول است. تيــم ايران حــاال هفــت امتيازی و هشتم است. با اين حال بايد براي صعود به جمع شــش تيم برتر برســند. شش تيمي كه البته قرار بوده پنج تيم باشــند اما حضور برزيل، ميزبان مرحله نهايي در بين اين پنج تيم، تيم ششــم را هم راهي فينال ميكند.

از ميان تيمهاي باالي جدول، صعود فرانسه و صربستان كه ديگر قطعي شده و برزيل هم كــه نيازي به اين رده بندي ندارد. براي سه سهميه ديگر هفت تيم با يكديگر ميجنگند.

هفــت تيمي كــه بيشــترين امتياز را در بيــن آنها بلژيــك ده امتيازي دارد و كمترين هم متعلق به روســيه شــش امتيازي است. يعني هر هفت تيم شانس صعود دارند. حتــي آرژانتين و ايتاليا هم اگر دو برده بودند روي كاغذ شانس صعود داشتند.

از ميان اين هفت تيــم، بلژيك هم شــرايط امتيازي بهتــري دارد و هم در هفتــه پاياني ميزبان اســت. آنها در اين هفته بايد با ايتالياي نا اميد، كانادا و البته فرانسه ديدار كنند. ســه ديداري كه دو برد در آن صعود بلژيك را قطعي ميكند و شــايد يك پيروزي هم براي صعودشان كافي باشد.

ديگر ميزبان اين هفته لهستاني است كه آنها هم با 9 امتياز شــرايط مناسب و شــانس خوبي براي صعود دارند. لهستان بايــد در خانه با ايران، روســيه و آمريكا ديــدار كنــد و خود را بــه مرحله نهايي برساند.

شــرايط تيمهايــي ماننــد بلژيك، لهستان و حتي بلغارستان نسبت به ايران و كانادا بهتر است. اگرچه همه اين تيمها ســه برد دارند اما اختالف امتيازشان به ســه هم ميرســد. رده بندي فدراسيون جهاني واليبال اگرچه بر اساس تعداد برد صورت ميگيرد اما در صورت برابر بودن تعــداد بردها، امتيازها محاســبه خواهد شــد. آنجاســت كه بردهاي سه امتيازي و باختهاي ســه بر دو به ياري تيمهايي مثل بلژيك و لهستان ميآيد.

ميزبان ســوم هفته بعد هم آرژانتين اســت. تيم نا اميــد آرژانتين بايد در اين هفته از برزيل، بلغارســتان و صربســتان ميزبانــي كنــد. نكتــه جالــب در مورد تيمهاي اين گروه اين اســت كه برزيل و آرژانتين دغدغه نتيجه ندارند و صربستان در بدتريــن حالت بايد بــراي اطمينان به يــك پيروزي دســت پيــدا كند. در اين ميان تنها بلغارســتان اســت كه نياز مبرمي به پيروزي دارد تا بتواند در ميان پنج تيم ســه برده جدول شرايط بهتري براي خودش دســت و پا كنــد و به دور بعــدي رقابتها صعود كنــد. بلغارها در آخرين بازي شــان در هفته دوم، نمايش فوقالعادهاي برابر برزيل داشــتند. ياران نيكولوف در اين بازي توانســتند يك برد شيرين ســه امتيازي برابر حريف كسب كننــد تا در رقابت صعــود باقي بمانند و در هفته اول با اميد خوبي براي صعود به ميدان بروند.

كار ايران براي صعود ســاده نيست. آنهــا بايد به دو پيروزي و حداقل شــش امتياز در اين ســه بازي برســند تا شايد شانس صعود داشته باشند. مطمئن شدن از صعــود تنها در گرو هر ســه پيروزي ايران اســت. كاري كه در خانه از پسش بر نيامديم و حاال بايد با فشــار زيادي در خارج از خانــه و برابر تيم هاي بزرگتري قرار بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.