بهنام محمودي: ذات ليگ جهاني بازي دادن به جوان هاست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان سابق واليبال ايران ميگويد قرار گرفتن تيم ايران در بين هشــت تيم نهايي ليگ جهاني هم رضايتبخش است.

بهنــام محمودي دربــاره پيروزي 3 بــر 2 ايران برابر آرژانتين در ليگ جهاني 2017 ميگويد: «بچههــا بازي خوبي را انجام دادنــد. به نظرم در بــازي ما برابر آرژانتيــن به دليل بودن خوليو والســكو بــر روي نيمكــت اين تيم و به واســطه شــناختي كه از تيم ملــي واليبال ايران دارد و همچنيــن انگيزه بــاالي بازيكنان ايران برابر او، حساسيتها كمي باال رفته بود. در كل آرژانتين، تيمي نبود كه بتواند ما را شكست دهد. تيم ملي ايران در اين بــازي محكوم به پيروزي بود اما آرژانتين هم فوقالعاده ظاهر شد.» او درباره نتايج كسب شده ايران در هفته دوم ليگ جهاني و كسب چهار امتياز با وجود ميزباني نيز ميگويد: «به نظرم نتايج كســب شده در ســه بازي رضايتبخش بــود هر چند كه ميتوانســتيم بلژيك و آرژانتين را سه بر يك شكست دهيم و سه امتياز از اين دو بازي را كسب كنيم اما در برابر صربستان كه امســال تيم بسيار قدرتمندي را روانه مسابقات كرده است، اگر ميتوانستيم يك امتياز هم كسب كنيم، نتيجه ميتوانست رضايتبخشتر شــود. اميدوارم هفته بعد كه مســابقات به ميزباني لهستان برگزار ميشــود، بازيكنان ايران بتوانند عملكرد خوبــي را از خود نشــان دهنــد و تعداد بردهاي خود را افزايش دهند.»

كاپيتــان ســابق تيم ملــي واليبال به شــانس ايران براي صعــود به مرحله نهايي مســابقات اشاره ميكند: «به دليل مصدوميتهايي كــه گريبان تيم ملي را گرفت و همچنين ميــدان دادن به چند بازيكن جوان كه بسيار خوش درخشيدند اگر بازيكنــان تالش كننــد و در نهايت بين هشــت تيم برتر قرار بگيرند نتايج را ميتوان قابل قبول دانست.»

بهنام محمودي ادامه ميدهد: «ذات ليگ جهاني برگــزاري ديدارهاي متعدد بين تيمهاست و ما هم بايد به جوانان در اين ميدان بزرگ بازي بدهيم تا در آينده نزديك از نتايج آن بهره ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.