شهنازي: اعزام كاروان كيفي ارتباطي به بودجه ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان ايران در حالي براي بازيهاي داخل سالن عشق آباد مهيا ميشود كه قرار اســت كارواني كيفي راهي اين رقابتها شــود. البته شهنازي اين موضوع را به مشكالت مالي كميته مرتبط نميداند.

دبيــر كل كميته ملي المپيك درباره حضور ايران در بازيهاي داخل ســالن عشــقآباد و اعتباري كه براي اين مسابقات مورد نياز اســت، ميگويد: «هنوز بودجــهاي دريافت نكردهايم اما دنبال اين كار هســتيم.» شــاهرخ شهنازي در پاســخ به اين سوال كه كميته اعالم كرده كاروان ايران در بازيهاي داخل سالن آسيا كيفي است، آيا اين موضوع به بودجه ارتباط دارد، ميگويــد: «اين موضوع ربطي به بودجه ندارد. ما در اعزامهاي اخير ديدهايم هر چه كاروان كيفيتر باشد نتايج بهتري ثبت ميشود. البته در خصوص اعزام با فدراسيونها نيز همفكري ميكنيم.»

نوع سفر كاروان ايران به تركمنســتان به خاطر مشكالت سفر هوايي نكته ديگري اســت كــه هنوز تكليفش مشــخص نشده: «كميتــه ســفر هوايي را هم بررســي ميكنــد. ما به دنبال اين هســتيم هم سفري ارزانتر داشته باشيم و هــم اينكه ورزشــكاران در راحتتريــن حالــت ممكن به عشــقآباد بروند.» او در بخشي ديگر از صحبتهايش در پاســخ به اين سوال كه اصالح اساســنامه كميته ملي المپيك در چه مرحلهاي قرار دارد، ميگويد: «ما اساسنامه را هم به وزارت ورزش و هم به كميته بينالمللي المپيك IOC( ) فرستادهايم اما هنوز پاسخي دريافت نكردهايم. بعــد از جمعآوري نظــرات، موضــوع در هيات اجرايي بررســي ميشــود تا در نهايت در مجمع به تصويب برسد. در پايان اساسنامه را براي تاييد نهايي دوباره به IOC ارسال ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.