حتي يک ركورد ورودي هم ثبت نشد

دختران، كم انگيزه در انتخابي تيم ملي دووميداني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات دووميداني انتخابي تيم ملي زنان در حالي به پايان رسيد كه حتي يك نفر از شركت كنندهها در اين مســابقه نتوانســت به ركورد ورودي تعيين شده از سوي فدراسيون برسد. فدراســيون دووميداني براي رقابتهاي دووميداني قهرماني آسيا و به منظور نهايي كردن تركيب بانوان، رقابتهاي انتخابــي را ترتيب داد و ركوردهايي را بهعنوان حد نصاب اعزام به رقابتهاي هند تعيين كرد اما جالب اســت همانقدر كه رقابتهاي مردان در اين بخش نااميدكننــده بود، در بخش بانوان هم اتفاق خاصي نيفتاد با اين تفاوت كه در قســمت مردان حداقل يك سهميه به دســت آمد. نكته قابل توجه ديگــر در رقابتهاي بانوان، فاصلهاي اســت كه در برخي مواد بين ركورد ورزشكاران و ركوردهاي تعيين شــده از سوي فدراسيون وجود دارد. تا جايي كه در مادهاي مثل پرتاب وزنه، اختالف 5 متري وجود دارد. با اين شــرايط بايد ديد فدراســيون در بخش بانــوان چه تصميمــي ميگيرد و آيا كســي را با در نظر گرفتن معيارهاي ديگر مثل بازيهاي كشورهاي اسالمي ...و راهي هند ميكند؟

نگاه به ركوردهايي كه ثبت شــده، حكايت از حال بد دووميداني بانوان دارد: 100 متر ................................ سمانه كوهكن، ۴۶:21 ثانيه 00۴ متر ................................... اسماء دهقان، 59:95 ثانيه 800 متر ............................... هانيه ثمري، 2:12:95 دقيقه پرش طول .............. ريحانه مبيني، 5 متر و ۴9 سانتيمتر پرش بانيزه .......................... مهسا ميرزاطبيبی، 5/53 متر پرتاب نيزه .................................. زينب معارفي، ۴۶/32 متر 100 متر بامانع .................................. الناز كمپاني، ۴۴:۴1 ثانيه

200 متر.................................... الهام كاكلی، 2۴:29 ثانيه

5000 متر ........................... پريسا عرب، 18:33:20 دقيقه پرش ارتفاع ................................ زينب معارفي، 1/55 متر پرتاب چكش ............................ امينه كشيري، 52/۶1 متر

پرتاب وزنه..................................... نينا دادرس، 11/20 متر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.