خديور: دنبال سهميه جهاني بودم

ركورد ملي ۰۰۴ متر ایران پس از 6 سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دونده سرعت ايران، ركورد دوي 00۴ متــر ايــران را در رقابتهاي آزاد تركيه شكســت. علــي خديور دونده دوي 00۴ متر كشــورمان كه در رقابتهاي آزاد استانبول شركت كرده بود، با ثبت ركورد ۴۶:5۴ ثانيه به مدال برنز دست يافت.

خديور با ثبت اين زمان، ركورد ملــي دوي 00۴ متر كشــورمان را پس از حدود ۶ ســال شكســت. او پيش از اين در بازيهاي همبستگي كشورهاي اسالمي باكو با ثبت ركورد ۴5:92 ثانيه سوم شــد و نخستين مدال بينالمللي خود را كسب كرد.

او بعــد از اين ركوردشــكني، ميگويــد: «پيش از اين ركورد، من 2 بــار زير ۶۴ ثانيــه دويده بودم و تكنيكــي كه متعلق بــه اين ركورد بود را كسب كردم. بعد از بازيهاي باكو توانســتم بدنــم را در بهترين تعادل ممكــن نگه دارم و در كيش با محمــدزاده، مربــيام تمرينات فشــرده و تخصصي را دنبال كرديم تا بــه آمادگي كامل برســم. خيلي دوست داشتم تا نتيجه اين آمادگي يك موفقيت شــيرين باشد. در فكر بودم كه روزي يكــي از ركوردهاي ملي ايــران را بشــكنم و خــدا را شــاكرم كه اين اتفاق افتاد. هدفم كسب سهميه جهاني در تركيه بود و اميــدوارم در مســابقات آتي اين اتفاق بيفتد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.