حدادي: اميدوارم همين جو را براي بسكتبال ببينيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ديدار ســوم واليباليستها در تهران ميهمانان زيــادي داشــت. از بازيگران و هنرمندان گرفته تا ورزشكاران رشتههاي ديگر. حامد حدادي ستاره بسكتبال ايران و آسيا هم در كنار مهدي طارمي و سردار آزمون يكي از شناخته شدهترين چهرهها بود. بازيكن مليپوش تيم بسكتبال ايران ميگويد اميــدوارم روزي چنين جوي در ورزشــگاه آزادي براي بســكتبال اتفاق بيفتد. حامد حدادي درباره حضورش در سالن دوازده هزار نفري ميگويد: «من هم مثل همه عالقهمندان به ورزش و واليبال و به خاطر پرچم ايران در ورزشگاه آزادي حضور پيــدا كردم و به تشــويق تيم ملي واليبال كشورم پرداختم.»بازيكن با سابقه تيم ملي بســكتبال ادامه ميدهد: «واقعاً در حين بازي من اســترس گرفتم وقتي كه امتيازهاي ســاده را از دست داديم. به نظرم بچهها ميتوانستند خيلي راحتتر تيم ملي آرژانتين را شكست دهند تا بازی به ســت پنجم كشيده نشــود.»حدادي درباره داشتن چنين ميزباني در بسكتبال نيز ميگويد: «اميدوارم مسووالن بيشتر به فكر بسكتبال باشــند چون اين رشته ظرفيت خيلي خوبي دارد و استعدادهاي خيلي خوبي در بسكتبال ايران وجود دارد كه نياز به مديريــت و برنامهريزي دقيق دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.