الهه منصوريان: تجربه شگفت انگيزي بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

الهــه منصوريان قهرمان ووشــوي جهان هم ديگر ورزشكار مطرحي بود كه در ســالن حضور داشت. قهرمان ووشوي جهــان در مورد تماشــاي ايــن بازي در ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي ميگويد: «ممنون از فدراسيون واليبال كه شرايط را مهيا كردند تا بانوان در ورزشگاه آزادي حضور پيدا كنند و تشــكر و خدا قوت به مليپوشان كشورمان كه توانستند با يك بازي خــوب و هيجانانگيز تيم قدرتمند آرژانتين را شكست دهند.»

منصوريــان ادامه ميدهــد: «واقعاً بازي هيجانانگيز و پراسترسي بود و من بهعنوان يك هوادار در ورزشــگاه آزادي حضور پيدا كــردم و يكي از متفاوتترين اتفاقاتي بــود كه برايم افتــاد و اميدوارم حضور بانــوان در ميادين ورزشــي چه بهعنوان هوادار و چه بهعنوان ورزشــكار در همه جا پرشورتر باشد.»

منصوريــان ميگويد اين شــب را هيچوقــت فراموش نميكنــد: «به نظر من بانوان از آقايان خيلي بيشــتر تشويق كردند و ســنگ تمام گذاشتند و من اين شب را هيچ وقت فراموش نميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.