درخشان يا بدلش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جودو ايران چند سالي است كه روند نزولي به خود گرفته است. جودو درخشان ايران در سالهاي 2005 و 2006 در سالهاي اخير به دست مديراني افتاد كه به نظر كار بلد نبودند. به همين دليل ناكاميهاي فراوان و مشكالت حاشيهاي عجيب و غريب گريبان اين رشته مدال آور را گرفت. همين هم باعث شد تا در اين سالهاي اخير مديران زيادي بيايند و بروند و دوباره جودو به درخشان برسد. محمد درخشان بعد از مديريت درخشانش در حد فاصل 2000 تا 2007 دوباره به اين رشته برگشته تا همه چشم انتظار روزهاي درخشان اين رشته باشند اما اين چيزي كه امروز در جودو ميبينيم، با آن چيزي كه قبل از اين ديده بوديم كامال متفاوت است.

به نظر ميرسيد با انتخاب محمد درخشان بهعنوان رييس فدراســيون جودو، اولين اتفاقي كه در اين رشته رخ بدهد، انتخاب سرمربي تيم ملي بزرگساالن باشد. يك فرد كار بلد كه بتواند ســر و ساماني به تيم ملي بدهد و استعدادهاي درخشــان جودو را در كنار هم قرار بدهد و اين رشته را به جاده موفقيت برساند.

نزديك به يك ســال از انتخاب او بهعنوان رييس فدراســيون جودو ميگذرد اما نه تنها از ســرمربي تيم ملي خبري نيســت بلكه هر روز نام يك نفر بهعنوان ســرمربي معرفي ميشود. به نظر ميرسد كه درخشــان بعد از جدايي از مجموعه فدراسيون جودو اين رشته را به حال خود رها كرده وگرنه بايد در بدو ورود نيروهاي خود را در سمتهايشــان قرار ميداد تا كار با برنامه پيش برود.

ســرمربي تيم ملي انتخاب نشده است اما بدتــر از اين بالتكليفي در كادر فني تيم ملي و هر روز مطرح شدن نام يك نفر بهعنوان گزينه سرمربيگري تيم ملي اســت. يك روز قهرمان يونانــي را بهعنــوان گزينه معرفــي ميكنند. روز بعد گزينه ازبكها بهعنوان ســرمربي مطرح ميشود.

يك روز هم كه يك مربي از آذربايجان آمد و چند روزي را ميهمان ايرانيها بود. در چنين اوضاع درهمي به يكباره محمدرضا رودكي هم مصاحبــه ميكند و از خودش، محمود ميران و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.