جلسه خادم و استاندار اردبیل در فدراسیون كشتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يك مربي فرانسوي بهعنوان گزينههاي هدايت تيم ملي نام ميبرد.

اگر فردي رييس فدراســيون جودو شــده بود كه ســابقه كاري درخشان نداشت و يا اينكه هماننــد خدابخش كــه مدتي سرپرســت اين فدراســيون بود از رشــته كاراته وارد اين رشته شــده بود، اين توجيه وجود داشــت كه به هر حال از اين رشته نيســتند يا شناخت و توانايي الزم را براي اداره اين فدراسيون ندارند اما وقتي همه چيز به بود و نبود محمد درخشــان در اين رشــته گره ميخورد و همه از او بهعنوان ناجي اين ورزش نام ميبرنــد، اين توقع ميرود كه او از بدو ورود بتواند با تصميمات خود اين رشــته را از اوضاع اسفناكش خارج كند. اين تصميماتي كه در ماههاي اخير اتخاذ شــد و اين بازي با نام افراد مختلف بيش از آنكه نشــان دهنده تجربه و توانايي يك مدير باشــد، نشــان دهنده عدم شناخت، تسلط و مديريت رييس فدراسيون در مجموعه تحت مديريتش اســت. امروز مديريت فدراســيون بيشــتر شــبيه به دوراني است كه ميراســماعيلي، خدابخــش يا حتي رســتگار با عنوان های مختلف مســووليت داشتند، تا اينكه شبيه دوره قبل مديريت درخشان باشد. مديريت محمد درخشــان در ماههاي اخير باعث شده تا در ناخودآگاه افراد اين سوال مطرح شود كه آيا اين خود محمد درخشــان است يا اينكه بدل او مديريت فدراسيون را به عهده گرفته است؟

نوع مديريت در اين ماههاي اخير به نحوي بوده كه در قسمتهاي مختلف سواالت متعدد به وجود آمده اســت. به طور مثــال در همان روزهــاي ابتدايي مديريت محمد درخشــان از مجيد زارعيان بهعنوان ســرمربي تيم ملي نام برده شد. بعدها زارعيان بدون اينكه بركنار شود بــه خانهاش رفت و در ايــن ماههاي اخير او نه ســرمربي تيم ملي بوده و نه اينكه از ســمتش بركنار شده اســت. ماجراي جواد محجوب هم نشــان داد كه درخشان از پس جودو بر نيامده اســت. با حضور محجوب در كشــتي پهلواني مخالفت شــد اما به مسابقات جهاني اين رشته رفت. با حضورش در كشــتي با چوخه مخالفت شــد اما او در قهرماني كشور به ميدان رفت و در نهايــت هم تيم ملي جودو را كه به شــدت به او نياز داشــت به حال خود رها كرد و راهي مسابقات شد.

نشســت مشترك اســتاندار اردبيل و رييس فدراســيون كشتي، در فدراسيون كشتي برگزار شد. اين جلسه با حضور مجيد خدابخش استاندار اردبيل، رســول خادم رييس، رضا اليق دبير فدراســيون كشــتي و ايوب بهتاج مديركل ورزش و جوانان اســتان اردبيل در محل خانه كشتي تهران برگزار شد.

در ايــن جلســه دو طــرف در مــورد همكاريهــاي في مابين از جملــه برگزاري اردوهــاي تيمهاي ملي و ميزباني مســابقات بينالمللي و همچنين وضعيت كشتي استان اردبيــل بحــث و تبادل نظر كردنــد. اردبيل پيش از اين آمادگــي خود را براي ميزباني از رقابتهاي بينالمللي كشتي اعالم كرده بود.

آزمایش مثبت دوپينگ كشتيگير آمریكایي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.