اوضاع مدال آوري وزنهبرداري از سال گذشته بهتر خواهد بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي وزنهبــرداري قهرماني جوانــان جهــان طــي روزهــاي 25 خــرداد تا 2 تيرماه بــه ميزباني ژاپن برگزار ميشــود كه اولين گروه از تيم ملي كشــورمان بامداد سهشنبه عازم توكيو شــد. در همين حال ســرمربي تيم وزنهبرداري جوانان معتقد اســت اين تيم امســال از نظر كســب مدال وضعيت بهتري نســبت به سال قبل در مســابقات قهرماني جهان خواهد داشت. محمدحسين برخواه با اشاره به شرايط وزنهبرداران جوان براي حضور در مســابقات قهرمانــي جهان گفت: «خدا را شكر شــرايط خوبي داريم و با وجود مشــكالت، به دور از حاشيه تمرينــات را پيگيــري كرديم. بچهها هم بــه آمادگي كاملي رســيدهاند و اميدواريم روز مسابقه مزد زحماتشان را بگيرند.»

او درباره پيشبينياش از كســب مدال نسبت به سال قبل و شانس كسب مدال طال ادامه داد: «احســاس ميكنم امســال وضعيت بهتري نسبت به سال قبل از نظر كسب مدال خواهيم داشت. تالش ما دفاع از عنوان قهرماني اســت هرچند ميدانيم كارمان سخت است اما به دنبال تكرار عنوان قهرماني هستيم. از طرفي به كســب تعداد مدال بيشتر و همچنيــن مرغوبتر نيز فكر ميكنيم و حتما براي كســب مــدال طال تالش خواهيم كرد.»

سرمربي تيم وزنهبرداري جوانان همچنيــن گفت: «بيرالونــد و داودي از شــانسهاي اصلــي كســب مدال ما هســتند اما نفرات ديگــر هم كم شانس نيستند. در 69 كيلوگرم هر دو نماينده ما وضعيت مناســبي دارند اما رقباي سرسختي دارند هرچند با اين وجود نيز ميتوانند روي سكو بروند.»

برخواه با اشــاره به اســتفاده از كشــتيگيران جديــد در وزن 77 كيلوگرم ادامه داد: «در 77 كيلو زندي سختترين رقابت را خواهد داشت. او نخستين حضورش را در چنين ميداني تجربه ميكند اما به كســب مدال در اين وزن هم اميدوار هســتيم. وليپور در 85 كيلوگــرم روي تختــه خواهد رفت. او نسبت به سال گذشته شرايط بهتــري دارد هرچنــد ميدانيم كار سختي خواهد داشــت اما به مدال او نيز اميد داريم.»

سرمربي تيم جوانان وزنهبرداري گفــت: «اورامــه در 94 كيلوگرم در تمرينات به ركوردهاي خوبي رســيده است كه شانس او را براي كسب مدال افزايــش ميدهد. شــايد تنها در فوق سنگين توسط محمدپور شانسي براي كسب مدال نداشــته باشيم اما او اين شــانس را دارد چون ســال آينده نيز ميتواند در رده جوانان به ميدان برود و مدال بگيــرد؛ هر چند برنامه ما اين است كه محمدپور نيز جايگاه مناسبي براي افزايش امتيازات تيمي به دست آورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.