برزيليها حريف ايران نشدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي بسكتبال با ویلچر زیر 23 سال قهرماني جهان

تيم ملي بســكتبال با ويلچر جوانان زير 23 ســال كشورمان به دومين پيروزي خود در رقابتهاي مرحله گروهي رقابتهاي جهاني دســت يافت. تيم ملي بســكتبال با ويلچر جوانان ايران در چهارمين ديدار خود در مرحله گروهي رقابتهاي جهاني مقابل برزيل به ميدان رفت و موفق شــد با نتيجه 47 بر 59 حريــف را مغلوب كرده و به دومين پيروزي خود دست يابد.

با كســب اين نتيجه، مليپوشــان جوان ايراني روز دوشــنبه، ساعت 10 به وقت محلي تورنتو، مقابل تيم ايتاليا بــه ميدان ميروند تا با آخريــن حريف خــود در رقابتهاي مرحله گروهي روبهرو شــوند. تيم ملي جوانان زير 23 سال ايران تاكنون موفق به كسب دو برد مقابل اســتراليا و برزيل شــده و نتيجه را به تيمهاي تركيه و كانادا واگذار كرده است. در ديدار ايران و برزيل، علي كريمي، مليپوش جوان كشورمان نيز بهعنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب شد.

رقابتهــاي جهاني كانــادا در دو گروه 6 تيمي برگزار ميشــود و تيم ملي كشــورمان در گروه يك با تيمهاي اســتراليا، تركيــه، كانادا، برزيل و ايتاليــا رقابتهاي مرحله گروهي را انجام ميدهد و در گروه دو نيز تيمهاي انگلســتان، آلمان، ژاپن، آمريكا، فرانسه و آفريقاي جنوبي با هم در يك گروه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.