اعالم آمادگي 21 كشور براي حضور در جام يادگار امام (ره)

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

21 كشــور خارجي براي حضــور در رقابتهاي بينالمللي كشــتي آزاد و فرنگــي جام يادگار امام (ره) اعالم آمادگي كردهاند. ســومين دوره رقابتهاي بينالمللي كشــتي آزاد و فرنگي نوجوانــان، جام يادگار امــام (ره) روزهاي 7 و 9 تيرماه در شــهرهاي چابهار و قم برگزار ميشود.

در رشــته كشــتي آزاد 10 كشور و در رشته كشــتي فرنگي 11 كشور براي حضور در اين مســابقات اعالم آمادگي كردهاند. در مسابقات كشــتي آزاد كشورهاي آذربايجان، روسيه، قرقيزســتان، ارمنســتان، اوكراين، گرجستان، مغولســتان، مجارستان، بالروس و ايتاليا اعالم آمادگي كردهاند. در مســابقات كشــتي فرنگي هم آذربايجان، قرقيزســتان، ارمنســتان، اوكراين، گرجستان، صربستان، بلغارســتان، فنالند، تركيه، بالروس و ايتاليا حضور خواهند داشت. همچنين عالوه بر تيمهاي فوق 5 تيم نيز در هر رشته از كشورمان در اين مسابقات حضور خواهند يافت.

طالي عبادي و برنز اميري و عزیزي در مسابقات گرجستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.