وزنهبرداران جوان در 2 گروه عازم ژاپن ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم وزنهبــرداري جوانان كشــورمان در 2 گروه براي حضور در رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني جهان عازم شهر توكيو ميزبان برگزاري ايــن دوره از پيكارها ميشــوند. رقابتهاي وزنهبرداري قهرمانــي جوانان جهــان از روز 25 خرداد تــا 2 تيرماه ‪15( 96‬ تا 23 ژوئن7102) به ميزباني شــهر توكيو ژاپن برگزار ميشــود. گروه نخســت از وزنهبرداران تيم جوانان شــامل، حسين سلطاني و مصطفي زارعي در دســته 69 كيلوگرم، عباس زندي در دســته 77 كيلوگرم به همراه اكبر خورشيدي فر بامداد امروز 23( خرداد مــاه) تهران را به مقصد توكيوي ژاپن ترك كردند. دومين گروه از كاروان وزنهبرداري جوانان كشورمان متشكل از رامين ولي پور در دسته 85 كيلوگرم، رضا بيرالوند و رحمان اورامه 2 مليپوش دسته 94 كيلوگرم، قاســم علي محمدپور و علي داودي 2 وزنهبردار فوق ســنگين و جوان كشورمان در دسته +105 كيلوگرم با سرپرستي محمد حســين برخواه (سرمربي تيم ملي وزنهبرداري جوانان) روز شنبه هفته آينده 27( خرداد ماه) عازم توكيوي ژاپن شده و براي رقابت در ميدان جهاني به هم تيميهاي خود ملحق ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.