اردوي سوم تیم گلبال جوانان در تهران برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم اردوي آمادگي تيم گلبال جوانــان نابينايان و كم بينايان براي شركت در بازيهاي پاراآسيايي جوانان از 27 خردادماه تا چهارم تيرماه در شــهر تهران برگزار ميشود. اين اردو با حضور هشت نفر و زير نظر طيبه ملكي و ليال صفري برگزار خواهد شــد. فاطمه زهرا محمدي از تهران، كيانا كريميان و زهره مطوري از خوزســتان، حديث عمراني از بوشــهر، زينب و ســارا توكلي نيا از كرمان، ويدا جبارزاده از فارس و رعنا نيازي از خراســان رضوي دعوت شدگان به اين اردوي آمادگي هستند. طيبه ملكي از كرمانشاه بهعنوان سرمربي، ليال صفري از اصفهان بهعنوان مربي و محجوب ميانپور از زنجان بهعنوان سرپرســت هدايت تيم را برعهده دارند. بازيهاي پاراآسيايي جوانان نيز از 19 تا 23 آذرماه در امارات برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.