غافلگيري مربي ولز از پنالتي آرون رمزي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريس كولمــن، مربي تيم ملــي ولز با وجود تساوي شــاگردانش برابر صربستان در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 روســيه، از اين نتيجه ابراز رضايت كرد و گفت احســاس ميكند كه ولز از درسي كه از آخرين بازياش با صربستان گرفته بود، به خوبي در اين بازي استفاده كرد. ولز در آخرين بازياش در خاك صربســتان كه پنج ســال پيش بود، 6 بر يك باخت، نتيجهاي كه در همــان ابتداي دوران مربيگري كولمن در اين تيم داشت به حضور او روي نيمكت شــياطين سرخ پايان ميداد. ايــن بار اما ولز با پنالتي چيپ آرون رمزي كه دروازهبــان صربها را هم فريب داد، موفق به كسب امتياز شد. رمزي به شيوهاي پنالتياش را زد كــه از زمان گلزني آنتونين پاننكا، زننده گل برتــري چكســلواكي ســابق در ضربات پنالتي فينــال يورو 1976 برابر آلمان معروف شد. هافبك آرسنال 41 ســال بعد در همان ورزشــگاهي در بلگراد كه نسخه اصلي پنالتي پاننكايي زده شــد، به اين شيوه گلزني كرد و مربياش را تحت تأثير قرار داد.

كولمــن گفت: «من كامــال مطمئنم كه رمزي هرگز آن پنالتي را نديده اســت. خيلي شبيه هم بودند و به محض اينكه ضربهاش را آنگونه زد ما به يــاد پنالتي پاننكا افتاديم. اما نميدانم كه آيا رمزي هــم اين موضوع را در نظر داشت يا نه؟! راستش را بخواهيد من تصور نميكردم كــه او بخواهد اينگونه پنالتياش را بزند اما شــك نداشتم كه او ميتواند گل بزند چون اين روزها با اعتماد به نفس بااليي بازي ميكند و عملكردش هم عالي است.» كولمن ادامه داد: «من فكر ميكنم كه ما از بازي پنج سال قبلمان برابر صربستان چيزهاي زيادي ياد گرفتيم از جمله اينكه وقتي اينجا ميآييم بايد سخت تالش كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.