كاستا: اكنون منتظر تصميم چلسي هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديگو كاســتا گلي مهم براي اسپانيا در ديدار با مقدونيه زد. او ســانتر ايســكو را به گل تبديــل كرد و اســپانيا در نهايت با اين گل، 2 بر يك پيروز شد. او اكنون تمركزش را روي باشگاهش گذاشــته است و توپ را در زمين چلســي انداخته است. اين مهاجم پيشتــر فاش كرده بود كه آنتونيو كونته به او پيامــك داده و گفته كــه او ديگر در اين باشگاه جايي ندارد. كاستا اكنون اين مسائل را شفافســازي كرده اســت: «دو ســال از قرارداد من با چلســي مانده است و آنها بايد بدانند كه قرار است با من چه كار كنند. من حاال منتظر تصميم باشــگاه هستم.» كاستا همچنين بسيار خوشــحال بود كه اسپانيا مقابل مقدونيه لغزشي نداشت، چرا كه اين ديدار براي آنها اهميت بسياري داشت: «برد خيلي مهمي كسب كرديم و از آن بازيهايي بود كه ميدانســتيم آســان نخواهد بود. به نيمه دوم نگاه كنيد؛ مــا در نيمه اول عالي بازي كرديم اما سپس اوضاع خيلي پيچيده شــد. ما ميدانستيم كه اين بازي تا چه حد مهم اســت و همه بســيار روي آن تمركز كرده بودند. همچنين بســيار حياتي بود كه همتيميهايم كارت نگرفتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.