آندره سيلوا، خريد جديد ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ميان با پورتو بر ســر انتقال آندره سيلوا به توافق رسيده و 38 ميليون يورو براي اين بازيكن به اين باشــگاه پرتغالي خواهد پرداخت. او قرار است امروز آزمايش پزشكي بدهد. پيش از اين خبرهاي زيادي درباره پيوســتن او به ميان منتشــر نشــده بود و بهتازگي خبر رســيده كه ميان به دنبال جذب او است. ژرژ مندس، ايجنت اين بازيكن 12ساله به دفتر مركزي ميان رفته و با مديران اين باشگاه ديدار كرده است. آنها بر سر جزييات نهايي قرارداد ســيلوا مذاكره كردهاند. گفته ميشود قرارداد او پنجساله خواهد بود. مبلغ فسخ قرارداد او 60 ميليون يورو است اما پورتو به دليل بازي جوانمردانه مالي حاضر شده كه پيشنهاد 38 ميليون يورويي ميان را بپذيرد.

آندره ســيلوا پــس از بازيكناني مانند ماتئو موســاكيو، فرانك كســيه و ريكاردو رودريگس به ميان ميپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.