پيروزي هميلتون در روز بدشانسي فتل

اختالف پيشتازان فرمول يك به 12 امتياز كاهش پيدا كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوييس هميلتون بعد از فتح مسابقات كانــادا، ابراز اميدواري كــرد كه درك بهتر مرسدس از مشكاتي كه در گرندپريهاي قبلي اين فصل داشت، نشانهاي از يك نقطه عطف در همكاري او و خودروســاز آلماني براي ادامه فصل باشد.

هميلتــون، مدافــع عنــوان قهرماني رقابتهاي فرمول يك فصل جاري برخاف اكثر مسابقات قبلي اين فصل، در مسابقات كانادا اسب چموش مرسدسيها را رام كرد تا در هفتــه بيعيب و نقصي كه داشــت، فاتح هفتمين مســابقات اين فصل شــود و فاصلهاش را با سباستين فتل، راننده آلماني تيم فراري كه صدرنشــين جدول ردهبندي رانندگان اين فصل اســت، بــه 12 امتياز كاهش دهد.

هميلتــون كه با اختــاف 19 ثانيهاي نســبت به نفر دوم، والتري بوتاس زودتر از خط پايان عبور كرد در پايان مسابقه گفت: «امروز هيچ مشكلي نداشتيم و يك مسابقه زيباي يكشنبهاي بود. اينكه كارت را خوب انجام دهي هميشــه احساس خوبي دارد و اينكه همه چيز را تحت كنترل داشته باشي حيرتآور است.»

از پيــروزي مهمتر، شــيوه كنترل و احاطــه هميلتون بر پيســت در طول يك هفته اخير بود. برخاف گرندپري دو هفته پيش در موناكو كه در آن ناهماهنگي ميان رانندگان و كادر فني مــوج ميزد، اين بار برنامهريزيهــاي دقيق آنها در مقرشــان در براكلي، راه را بــراي به نمايش درآمدن قاطعانهترين پيروزي اين خودروساز آلماني هموار كرد. اين اولين مسابقات فصل جديد بود كه دو ســكوي نخستش از آن رانندگان مرســدس شــد تا فاصله اين تيم با رقيب اصلياش فراري كاهش پيدا كند.

هميلتــون در ادامــه گفتوگويش با اسكاي اســپورت گفت: «ما روز گذشته به آنها ضرب شستي نشان داديم كه نتوانستند به آن جواب دهند و امروز هم يك مســابقه دشــوار داشــتند. آنها اما هنوز هم بسيار، بسيار سريع هســتند و هنوز هم چيزهاي زيادي بــراي گفتن دارند. شكســت دادن فراري كار ســختي خواهد بود. با اين حال مهمتر از آن اين است كه ما توانستيم درك بهتري از خودروهاي خود داشــته باشيم و اميدواريم كه همين درك را در مســابقات پيش رو نيز داشــته باشيم. بعد از مسابقات موناكــو االن ميدانيم كه در كدام بخش از كارمان نياز به پيشرفت داريم و اين واقعا به ما براي قهرماني در اين فصل كمك خواهد كرد.»

هميلتون ادامه داد: «ما كاما از شــر مشــكاتي كه پيش از اين داشــتيم راحت شــدهايم. االن به مراتب بهتر ميدانيم كه با تايرهاي جديد چطور بايد رانندگي كنيم اما در عرض دو هفته نميشــود همه چيز را روبــهراه كرد. از نظر مســيري كه براي پيشــرفتمان انتخاب كردهايــم، كاركنان شركت اكنون هدف به مراتب بهتري دارند؛ شايد چارچوب دروازه جابهجا شده باشد اما ما ميدانيم كه هدفمان كجاست.»

پيروزي هميلتون در مســابقات هفتم ميتوانســت شــيرينتر باشــد اگر رقيب اصلياش سباستين فتل هيچ امتيازي كسب نميكرد. راننده آلماني فراري كه مســابقه بــدي را تجربه كرد و حتي در رده هجدهم هم قرار گرفته بود، در نهايت مســابقه را در جايگاه چهارم به پايان رساند. هميلتون كه از پيشروي فتل در طول مسابقه باخبر شده بود، اغلب از طريق نمايشگرهاي بزرگي كه در اطراف پيســت نصب شــده بود، پيگير جايــگاه و رده فتل بــود. او در اين باره هم گفــت: «من ميدانســتم كه او كجاســت. زمانی كه ششــم شد، با خودم گفتم كارش فوقالعاده است. بعد كه پنجم شد با خودم گفتــم اوه خدا كند كه در همين رده بماند و وقتي كه چهارم شد، گفتم اوه لعنتي خدا كند ديگر نزديكتر از اين نشــود. من با 25 امتياز كمتر از فتل وارد اين مســابقه شدم و االن اختافــم با او بــه 12 امتياز كاهش پيدا كرده اســت پس واقعــا از اين موضوع خوشــحالم. انرژي و روحيــهاي كه من در اين تيم ميبينم بيشــتر از هر زمان ديگري است.»

ردهبندي مسابقات كانادا -1 لوييس هميلتون .................... (مرسدس) 1:33:05/154 ساعت -2 والتري بوتاس ........................ (مرسدس) +19/783 ثانيه -3 دانيل ريكياردو ........................... (ردبول) +35/297 ثانيه

ردهبندي كلي -1 سباستين فتل........................ 141 امتياز -2 لوييس هميلتون .................... 129 امتياز -3 والتري بوتاس .......................... 93 امتياز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.