دردسرهاي كاپلو در چين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فابيو كاپلــو مربي بــزرگ ايتاليايي آخرين چهره سرشناســي اســت كه به فوتبال چين ميآيد. مربي سابق تيم ملي انگليس، رئال مادريد، روســيه و تيمهاي نامــدار ايتاليــا هدايــت تيم جيانگســو ســونينگ را به عهــده گرفته و آنطور كه در بيانيه باشــگاه آمده قرار است ايدهها و متدهاي پيشرفتهاش را براي پيشرفت اين باشگاه و فوتبال چين به كار بگيرد.

فوتبال چين بازيكنان بزرگي را نيز به خدمت گرفته از جمله اسكوييل الوتزي و كارلوس توس كه بيشترين دستمزدهاي فوتبــال جهان را ميگيرنــد ضمن اينكه باشــگاههاي چيني در 12 ماه اخير پنج بار ركورد نقل و انتقاالت فوتبال آســيا را شكستهاند.

جيانگســو هــم در حــال ولخرجي اســت و تا به حال بازيكنان گرانقيمتي مثل راميرز و الكس تيكســيرا برزيلي را خريده اما فصل نااميدكنندهاش با حذف از ليگ قهرمانان آسيا تكميل شد و حاال براي بقا در سوپرليگ ميجنگد. اين تيم بعد از حذف از رقابتهاي قارهاي به كار با مربــي كرهاي خود، چوي يونگ ســو پايان داد.

كاپلوي 70 ســاله كارنامه درخشاني دارد؛ او پنج قهرماني ليگ ايتاليا(چهار تا بــا ميان و يكي با رم) دارد و دو قهرماني الليگا را با رئال به دست آورده، او با ميان قهرمان ليگ قهرمانان اروپا هم شده.

البته در سالهاي اخير روي نيمكت تيمهــاي ملي انگليس و روســيه چندان موفق نبوده. جيانگســو اعام كرده كاپلو عاوه بــر مربيگري تيم، در مديريت كلي باشــگاه و نظارت بر آمــوزش مربيها و بازيكنان جوان هم فعاليت ميكند.

جيانگســو يكــي از ثروتمندتريــن باشــگاههاي چين است كه تحت كنترل كمپانــي ســونينگ قرار دارد كه ســال گذشته اكثريت سهام اينتر را خريده. اين تيم فصل قبل بعــد از گوانگژو اورگرانده نايب قهرمان شــد اما ايــن فصل در رده پانزدهم جــدول 16 تيمــي ليگ چين است.

كاپلو در حالي به اين باشــگاه آمده كه فدراســيون فوتبال چين اخيرا مبارزه بــا معامات بــزرگ خريــد بازيكنان را در دســتور كار قرار داده و ممكن اســت وضعيت اين تيم بدتر از قبل شود.

فدراســيون قانوني وضــع كرده كه باشــگاههاي زيانده بايد به اندازه سرمايه گذاري براي خريد يك بازيكن جديد براي پرورش استعدادهاي بومي هزينه كنند.

همچنيــن از آغــاز فصــل ،2018 باشــگاهها ملزم هســتند در هر بازي به اندازه بازيكنــان خارجي، بازيكنان چيني زير 23 سال در تركيب خود قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.