كوشيلني: به مارسي نميروم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوران كوشــيلني گفته كه به مارســي نميرود و در آرسنال راضي است. شايعات درباره پيوســتن او به المپيك مارســي باال گرفته بود و گفته ميشد اين باشگاه كه در اين فصل ليگ يك فرانســه پنجم شده، كوشيلني 13ساله را ميخواهد اما اين بازيكن تيم ملي فرانســه گفته است: «من با آرسنال قرارداد دارم. حتي در نوامبر گذشته آن را تا تابستان 2020 تمديد كردهام. احساس خيلي خوبي در اين باشگاه دارم. من هميشه گفتهام كه در نوجواني طرفدار مارســي بودهام. وقتي كه باشــگاهي اســطورهاي مانند مارســي با شما تماس ميگيرد نشانه خوبي اســت اما آيا من به اين تيم ميروم؟ هيچ ايدهاي ندارم.»

مارســی همچنين اوليويه ژيرو را هم هدف قرار داده بود، ولی اين مهاجم فرانسوی هم گفت كه در آرسنال میماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.