ترديد‌منصوريا‌ن ‌براي‌انتشار‌فهرست‌خروج‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل با جذب دو مهاجم جوان و با تجربه آهســته آهســته وارد بازار نقل و انتقاالت تابســتانه شد. حسن بيت سعيد با قراردادي دو ســاله يكشنبه شب استقاللي شــد تا اولين خريد ليگ برتري آبي پوشان با جذب اين بازيكن خوزستاني سوسنگردي صورت بگيرد.

استقالل با اين خريد به صورت جدي وارد فصل نقل و انتقاالت شــد تا در فاصله كمتــر از يك هفتــه تا شــروع تمرينات، تيم منصوريــان رفته رفته شــكل بگيرد. اســتقالليها پيش از بيت سعيد نيز مهدي قائــدي را در خط حمله به تيم خود اضافه كرده بودند كه البته اين بازيكن ۸1 ســاله خريد ليگ برتري نبود و ســهميه بازيكنان اســتقالل را نيز اشــغال نميكرد اما نكته جالب توجه در مورد هر دو بازيكن، حضور آنها در پســتهاي بال راست و چپ است تا مشخص شود ليســت خروجي بازيكنان استقالل، ابتدا از اين منطقه از زمين خواهد بود. سرمربي اســتقالل پيش از اين اعالم كرده بود كه بعد از جــذب بازيكن جديد، بازيكنان ليست خروجي مشخص ميشوند و حاال با جذب اين دو بازيكن، استقالليها احتماال از ميان بهنام برزاي، يعقوب كريمي، علي قرباني، جابر انصاري و محسن كريمي حداقــل يك و يا دو بازيكــن را براي فصل آينــده در اختيار نخواهند داشــت. تكليف استقالليها هنوز با جباروف مشخص نشده و اگر اين بازيكن را در ليســت اســتقالل وارد نكنيم، با اضافه كردن روزبه چشمي و حســن بيت سعيد و با در نظر گرفتن ادامه حضور تمامــي بازيكناني كه قرارداد آنها با استقالل به اتمام رسيده، ليست منصوريان همچنان يك جــاي خالي دارد اما با توجه به اهداف پرشــمار نقــل و انتقاالتي آبيها منصوريان مطمئنا بايــد چند بازيكن را از ليست استقالل خارج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.