استقالل-‌رضاييان؛‌آخر‌هفته‌پر‌سر‌و‌صدا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سجاد شــهباززاده، رامين رضاييان و پژمان منتظري ســه بازيكني هستند كــه بيشــتر از ديگر گزينههــا نام آنها در حوالي اســتقالل به گوش ميرسد. منصوريــان در ابتداي فصل گذشــته و نيمفصل نشــان داد كه به شــهباززاده عالقه زيــادي دارد و با حضور احتمالي اين بازيكن در روزهاي آينده، استقالل يك مهاجم ديگر نيز جذب خواهد كرد.

پژمان منتظــري و رامين رضاييان دو گزينه مليپوش استقالل هستند كه بعد از بازي با ازبكستان مذاكرات رسمي و نهايي خود را آغاز ميكنند. مسووالن اســتقالل پيش از اين اعالم كرده بودند كه منتظري فاصله چنداني با استقاللي شــدن ندارد و احتماال پيــش از پايان هفته قرارداد او با اســتقالل امضا شود. رضاييان اما شايد جذابترين گزينه نقل و انتقاالتي باشد. استقالليها در سمت راســت خط دفاعي خود فصل گذشته وريا غفوري، خســرو حيــدري، هراير مگويان و حتي مجيد حســيني را مورد اســتفاده قرار دادند و حــاال به خدمت گرفتن بازيكن پيشــين پرســپوليس و البتــه اصلي تيــم ملــي ميتواند براي منصوريــان در كنــار جنجالهاي زياد، يك گام رو به جلو براي ترميم استقالل نيز باشد. دو طرف اما همه چيز را به بعد از بازي تيم ملي موكول كردند تا شايد آخر هفته پر ســر و صدايــي در انتظار آبيها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.