دو‌بازيكن‌ رفتنی‌هستند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هرچنــد اعضاي كادرفني اســتقالل هنوز صراحتا نام بازيكناني كه در ليســت خروج اين باشــگاه قــرار گرفتهاند را اعالم نكردهاند اما به نظر ميرســد بــا توجه به تحركات اين تيــم در فصل نقل و انتقاالت حداقــل جدايي دو بازيكن از ليســت اين تيم قطعي است. با جذب حسن بيتسعيد تعداد بازيكنان بزرگســال اين تيم به عدد 17 رسيده است و قانونا استقالل تنها فقط يــك بازيكن ميتواند جذب كند مگر اينكه عليرضــا منصوريان با توجــه به خريدهاي بيشــترش نام حداقل 2 بازيكن را از ليست خود خارج كند. هم اكنون اميد ابراهيمي، بهنام برزاي، جابر انصاري، خسرو حيدري، سيدحســين حســيني، مهــدي رحمتي، فرشــيد اســماعيلي، فرشــاد باقري، كاوه رضايي، لئونــاردو پادواني، وريــا غفوري، يعقوب كريمــي، هراير مگويان، محســن كريمي، رابســون جانواريو، روزبه چشمي و حسن بيتســعيد 17 بازيكني هستند كه بهعنوان سهميه بزرگسال در ليست اين تيم حضور دارند. باتوجه به اينكه گفته ميشود اســتقالليها ظرف روزهاي آينده ســجاد شهباززاده، پژمان منتظري و مهدي شيري را جذب ميكنند بنابراين از هم اكنون بايد جدايي دو بازيكن استقالل را قطعي بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.