‌بازيكنان‌ازبك‌زير‌ ذر‌هبين‌كادرفني‌استقالل‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در بازي ديشــب تيم ملي با تيم ملي ازبكســتان كادرفني اســتقالل هم حضور داشــتند. ديدار ديشــب تيم ملــي با تيم ملي ازبكســتان صرفنظر از همه هيجانها و حساســيتهايش، كادر فني يك باشگاه را بهعنوان تماشاگر ويژه داشت و آن كادر فنی تيم استقالل بودند. عليرضا منصوريان و كادر فنــي تيمش دو بازيكن از تيم ملي ازبكســتان را مد نظر دارند كه ديشب بهتر ميتوانستند در مورد اين دو بازيكن تصميم نهايي را بگيرند. ماشاريپوف و جباروف دو بازيكني بودند كه در تيم ملي ازبكســتان مقابــل تيم ملي بــازي كردند و هر دو هم در نزديكيهاي باشگاه استقالل قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.