شيري‌به‌استقالل‌ نزديك‌شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع فصل گذشــته پيكان احتماال بعد از توافق با مسووالن استقالل به زودي قراردادش را با اين باشــگاه نهايي ميكند. مهدي شيري كه 2 سال قبل در نفت تهران شاگرد عليرضا منصوريان بود، با مسووالن باشگاه اســتقالل به توافق اوليه رسيده و قرار است ظرف ۸4 ساعت آينده همه چيز نهايي شود. مهدي شيري با تاييد اين خبر ميگويد: «توافق اوليه انجام شــده است و ظرف ۸4 ساعت آينده تكليف من مشخص ميشــود. تالش ميكنم بهترين تصميم را براي فوتبالم بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.